سردار تقی‌زاده؛ رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر: به دنبال ساخت یک ناسای شیعه هستیم
سردار تقی‌زاده؛ رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر: به دنبال ساخت یک ناسای شیعه هستیم

سردار تقی‌زاده؛ رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر: به دنبال ساخت یک ناسای شیعه هستیم ما یک دانشگاه استثنایی هستیم و دنبال این نیستیم که صرفاً در رتبه اول قرار بگیریم بلکه می‌خواهیم با آنچه در دسترس داریم از همین دانشگاه یک ناسای شیعه بسازیم.

سردار تقی‌زاده؛ رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر: به دنبال ساخت یک ناسای شیعه هستیم

ما یک دانشگاه استثنایی هستیم و دنبال این نیستیم که صرفاً در رتبه اول قرار بگیریم بلکه می‌خواهیم با آنچه در دسترس داریم از همین دانشگاه یک ناسای شیعه بسازیم.