سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت چه شد/ خزعلی: دیگر دیر شده است
سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت چه شد/ خزعلی: دیگر دیر شده است

سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت چه شد/ خزعلی: دیگر دیر شده است 🔹خزعلی، معاونت امور زنان و خانواده در نهاد ریاست جمهوری درباره تعیین تکلیف لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: اختیار این لایحه از دست ما در معاونت خارج شده است و در اختیار مجلس است. 🔹از سوی مجلس […]

سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت چه شد/ خزعلی: دیگر دیر شده است

🔹خزعلی، معاونت امور زنان و خانواده در نهاد ریاست جمهوری درباره تعیین تکلیف لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: اختیار این لایحه از دست ما در معاونت خارج شده است و در اختیار مجلس است.

🔹از سوی مجلس گفته می‌شود لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در نوبت قرار دارد ظاهراً هم می‌گویند با فوریت است اما باید گفت دیر شده است.