سرپرست جدید آب و فاضلاب شهرستان تبریز منصوب شد.
سرپرست جدید آب و فاضلاب شهرستان تبریز منصوب شد.

سرپرست جدید آب و فاضلاب شهرستان تبریز منصوب شد.طی حکمی مهندس عبداله علیزاده بعنوان سرپرست آب و فاضلاب شهرستان تبریز منصوب شد. مهندس خانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ،طی حکمی مهندس عبداله علیزاده را بعنوان سرپرست آب و فاضلاب شهرستان تبریز منصوب کرد. علیزاده پیش از این بعنوان معاون بهره برداری در چند […]

سرپرست جدید آب و فاضلاب شهرستان تبریز منصوب شد.
طی حکمی مهندس عبداله علیزاده بعنوان سرپرست آب و فاضلاب شهرستان تبریز منصوب شد.

مهندس خانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ،طی حکمی مهندس عبداله علیزاده را بعنوان سرپرست آب و فاضلاب شهرستان تبریز منصوب کرد. علیزاده پیش از این بعنوان معاون بهره برداری در چند منطقه آب و فاضلاب تبریز انجام وظیفه می کرده است.