سفر دریایی از مازندران به روسیه در مسیر تحقق
سفر دریایی از مازندران به روسیه در مسیر تحقق

سفر دریایی از مازندران به روسیه در مسیر تحقق استاندار مازندران:کشتی گردشگری مسیر دریایی مازندران به کشور روسیه با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم به زودی آغاز به‌کار خواهد کرد.

سفر دریایی از مازندران به روسیه در مسیر تحقق

استاندار مازندران:کشتی گردشگری مسیر دریایی مازندران به کشور روسیه با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم به زودی آغاز به‌کار خواهد کرد.