سفیر جدید اسرائیل در ترکیه انتخاب شد
سفیر جدید اسرائیل در ترکیه انتخاب شد

سفیر جدید اسرائیل در ترکیه انتخاب شد وزارت خارجه اسرائیل «ایریت لیلیان» کاردار سفارت این رژیم در آنکارا را به عنوان سفیر جدید این رژیم در ترکیه تعیین کرد.

سفیر جدید اسرائیل در ترکیه انتخاب شد

وزارت خارجه اسرائیل «ایریت لیلیان» کاردار سفارت این رژیم در آنکارا را به عنوان سفیر جدید این رژیم در ترکیه تعیین کرد.