سلب عضویت ۴ عضو شورای شهر اورمیه
سلب عضویت ۴ عضو شورای شهر اورمیه

🔹سلب عضویت ۴ عضو شورای شهر اورمیه عضویت ۴ نفر از اعضای فعلی شورای اسلامی تعلیق شده است.بر اساس شنیده ها، عضویت ۴ نفر از اعضای فعلی شورای اسلامی کلانشهر اورمیه شامل آقایان خلیل پور، پیری ، پناهی و اصغرزاده تعلیق شده است.گفتنی است، با سلب عضویت ۴ عضو کنونی شورای اسلامی کلانشهر اورمیه، اعضای […]

🔹سلب عضویت ۴ عضو شورای شهر اورمیه

عضویت ۴ نفر از اعضای فعلی شورای اسلامی تعلیق شده است.بر اساس شنیده ها، عضویت ۴ نفر از اعضای فعلی شورای اسلامی کلانشهر اورمیه شامل آقایان خلیل پور، پیری ، پناهی و اصغرزاده تعلیق شده است.گفتنی است، با سلب عضویت ۴ عضو کنونی شورای اسلامی کلانشهر اورمیه، اعضای علی‌البدل‌ جایگزین آنان خواهند شد.