سناریوی تلخ ۲ قتل در دعوای مردان همسایه
سناریوی تلخ ۲ قتل در دعوای مردان همسایه

سناریوی تلخ ۲ قتل در دعوای مردان همسایه/ پدر تبریزی به ۲ بار قصاص محکوم شد شهریور سال گذشته بود که گزارش وقوع درگیری خوفناکی بین ۸ نفر در یکی از محلات تبریز به پلیس ۱۱۰ گزارش شد. درگیری خونین ۲ همسایه در یکی از محلات تبریز با قتل ۲ مرد پایان گرفت و مرد […]

سناریوی تلخ ۲ قتل در دعوای مردان همسایه/ پدر تبریزی به ۲ بار قصاص محکوم شد

شهریور سال گذشته بود که گزارش وقوع درگیری خوفناکی بین ۸ نفر در یکی از محلات تبریز به پلیس ۱۱۰ گزارش شد.

درگیری خونین ۲ همسایه در یکی از محلات تبریز با قتل ۲ مرد پایان گرفت و مرد همسایه و فرزندانش برای صدور حکم نهایی پیش روی قضات دادگاه قرار گرفتند.