سهمیه آرد نانواها بر اساس عملکرد تعیین خواهد شد
سهمیه آرد نانواها بر اساس عملکرد تعیین خواهد شد

🎥 سهمیه آرد نانواها بر اساس عملکرد تعیین خواهد شد مشاور وزیر اقتصاد:‌ در مرحله دوم هوشمندسازی یارانه آرد و نان، میانگین عملکرد نانواها در هر دوره مبنای خرید آرد برای دوره بعد محاسبه خواهد شد و رصد عملکرد نانوایی‌ها به صورت سامانه‌ای خواهد بود.

🎥 سهمیه آرد نانواها بر اساس عملکرد تعیین خواهد شد

مشاور وزیر اقتصاد:‌ در مرحله دوم هوشمندسازی یارانه آرد و نان، میانگین عملکرد نانواها در هر دوره مبنای خرید آرد برای دوره بعد محاسبه خواهد شد و رصد عملکرد نانوایی‌ها به صورت سامانه‌ای خواهد بود.