سه بازیکن جدید به آلومینیوم اراک پیوستند
سه بازیکن جدید به آلومینیوم اراک پیوستند

مجمد ایران پوریان ومرتضی آقاخان و جابر انصاری به آلومینیوم اراک پیوستند.

مجمد ایران پوریان ومرتضی آقاخان و جابر انصاری به آلومینیوم اراک پیوستند.