سه شنبه و چهارشنبه ای گرم در راه کشور است
سه شنبه و چهارشنبه ای گرم در راه کشور است

سه شنبه و چهارشنبه ای گرم در راه کشور است 🔹برای روز های سه شنبه و چهارشنبه با افزایش محسوس دما در بیشتر نقاط استان های نیمه شمالی و مرکزی کشور همراه خواهیم بود. 🔹استان های نوار شمالی کشور بیشتر از سایر نقاط از این افزایش دما متاثر شده و هوای گرمی را طی این […]

سه شنبه و چهارشنبه ای گرم در راه کشور است

🔹برای روز های سه شنبه و چهارشنبه با افزایش محسوس دما در بیشتر نقاط استان های نیمه شمالی و مرکزی کشور همراه خواهیم بود.

🔹استان های نوار شمالی کشور بیشتر از سایر نقاط از این افزایش دما متاثر شده و هوای گرمی را طی این دو روز تجربه خواهند کرد.