سیدعلی خمینی: اگر می خواهید دین مردم را حفظ کنید، به مردم برگردید
سیدعلی خمینی: اگر می خواهید دین مردم را حفظ کنید، به مردم برگردید

سیدعلی خمینی: اگر می خواهید دین مردم را حفظ کنید، به مردم برگردید 🔹 این که مسئول جمهوری اسلامی با پیکان بیاید و با بنز برود جزء وعده های انقلاب نبود. 🔹 هر وقت احساس کردیم ما از ملت ایران متدین تر هستیم و باید آنها را به دین برگردانیم شروع اضمحلال ماست.

سیدعلی خمینی: اگر می خواهید دین مردم را حفظ کنید، به مردم برگردید

🔹 این که مسئول جمهوری اسلامی با پیکان بیاید و با بنز برود جزء وعده های انقلاب نبود.

🔹 هر وقت احساس کردیم ما از ملت ایران متدین تر هستیم و باید آنها را به دین برگردانیم شروع اضمحلال ماست.