سید حسن خمینی : هم عاشورا و هم صلح نامه امام حسن(ع)نتیجه شجاعت هستند
سید حسن خمینی : هم عاشورا و هم صلح نامه امام حسن(ع)نتیجه شجاعت هستند

سید حسن خمینی : هم عاشورا و هم صلح نامه امام حسن(ع)نتیجه شجاعت هستند 🔹سید حسن خمینی: ائمه(ع) یک آموزه را به خوبی به ما یاد داده اند و آن این است که باید شجاع بود … شجاعت یعنی لحظه ای که به نتیجه رسیدیم مال، جان و آبرو را بتوانیم کنار بگذاریم؛ خواه نتیجه […]

سید حسن خمینی : هم عاشورا و هم صلح نامه امام حسن(ع)نتیجه شجاعت هستند

🔹سید حسن خمینی: ائمه(ع) یک آموزه را به خوبی به ما یاد داده اند و آن این است که باید شجاع بود … شجاعت یعنی لحظه ای که به نتیجه رسیدیم مال، جان و آبرو را بتوانیم کنار بگذاریم؛ خواه نتیجه آن عاشورا باشد، خواه صلح نامه امام حسن(ع). شجاعت امام مجتبی(ع) کم از شجاعت سیدالشهدا(ع) ندارد؛ اگر این بزرگوار از جان گذشت، آن بزرگوار هم از آبرو گذشت.