سید مصطفی محقق داماد: جامعه‌ای که رانت و اختلاس دارد، نهی از منکر در آن معنای دیگری می‌یابد
سید مصطفی محقق داماد: جامعه‌ای که رانت و اختلاس دارد، نهی از منکر در آن معنای دیگری می‌یابد

سید مصطفی محقق داماد: جامعه‌ای که رانت و اختلاس دارد، نهی از منکر در آن معنای دیگری می‌یابد سید مصطفی محقق داماد در یادداشتی درباره مرگ مهسا امینی و مسئولیت حاکمیت در این زمینه نوشت:در وقوع این حوادث به دنبال خاطی گشتن و حتی به مجازات خاطیان رده های پایین بسنده کردن نه درد و […]

سید مصطفی محقق داماد: جامعه‌ای که رانت و اختلاس دارد، نهی از منکر در آن معنای دیگری می‌یابد

سید مصطفی محقق داماد در یادداشتی درباره مرگ مهسا امینی و مسئولیت حاکمیت در این زمینه نوشت:در وقوع این حوادث به دنبال خاطی گشتن و حتی به مجازات خاطیان رده های پایین بسنده کردن نه درد و سوزعمومی را تسکین می بخشد و نه امیدی به عدم تکرارنظیر آن ایجاد می کند

🔹درحادثه ننگین زندان کهریزک سال ۸۸ به رغم وقوع جنایتی هولناک و ننگین سرانجام به مجازات چند مباشر ضعیف منتهی شد و اسباب اقوی نه تنها معفو بلکه برخی درمقامات برتر منصوب شدند

🔹در جامعه ای که فساد وسوء استفاده و رانت واختلاس وارتشا هرروز خبرش حتی از رسانه ملی به گوش می رسد و ارقامش حیرت آور است ،به یقین نهی از منکر معنای دیگری می یابد و موارد اهمی خواهد یافت و ترجیح اهم برمهم روش خردمندان است.