سیری در کوچه های خاطرات
سیری در کوچه های خاطرات

«تاريخ معاصر شهر اولين ها» خاطرات حميد ملازاده بنيان گذار مطبوعات نوین آذربايجان برگرفته از کتاب «سیری در کوچه های خاطرات» به گزارش تایسیز نیوز، سال ۱۳۴۴بود. مهندس تقی توکلی مرا به کارخانه دعوت کرد و مسئله ایجاد کارخانه ماشین سازی را پیش کشید.تقی گفت:این طرح در اتاق های در بسته وزارت اقتصاد مطرح است […]

«تاريخ معاصر شهر اولين ها» خاطرات حميد ملازاده بنيان گذار مطبوعات نوین آذربايجان برگرفته از کتاب «سیری در کوچه های خاطرات»

به گزارش تایسیز نیوز، سال ۱۳۴۴بود. مهندس تقی توکلی مرا به کارخانه دعوت کرد و مسئله ایجاد کارخانه ماشین سازی را پیش کشید.
تقی گفت:این طرح در اتاق های در بسته وزارت اقتصاد مطرح است و عده ای هستند که برای بردن این پروژه به شهرستان مورد نظرشان فعالیت می کنند.با این حال من سعی میکنم ماشین سازی را به تبریز بیاورم.
گوش کن ببین چه می گویم:من در وزارتخانه دنبال این کار را میگیرم و تو باید در روزنامه زمینه سازی کنی.تقی آنگاه جزئیات فنی طرح را به من توضیح داد.
سرانجام روزی از روزها بود که سردبیر کیهان به من اطلاع داد که فعالیت شما به ثمر رسیده و دولت با احداث کارخانه در تبریز موافقت کرده است.
بدین ترتیب کار بزرگی را که شروع کرده بودیم به نتیجه رسید.ماشین سازی تبریز مولود تلاش و فعالیت دکتر عالیخانی وزیر،محمد یگانه معاون،و تقی توکلی است.بدنبال ماشین سازی،تراکتور سازی و صنایع نوپای دیگر بتدریج در تبریز پیاده شد.