شعار «زن، زندگی، آزادی» ضد خواسته زنان است
شعار «زن، زندگی، آزادی» ضد خواسته زنان است

🔻اسماعیل کوثری: اسرائیل تعدادی از جوانان را در خارج آموزش‌ داد، سپس به کشور بازگرداند/ شعار «زن، زندگی، آزادی» ضد خواسته زنان است نماینده تهران در مجلس:اسرائیل تعدادی از جوانان را در خارج از ایران آموزش‌های مختلف دادند و سپس به کشور بازگرداندند. در نهایت این جوانان تبدیل به عامل اسرائیلی ها و به کشور […]

🔻اسماعیل کوثری: اسرائیل تعدادی از جوانان را در خارج آموزش‌ داد، سپس به کشور بازگرداند/ شعار «زن، زندگی، آزادی» ضد خواسته زنان است

نماینده تهران در مجلس:اسرائیل تعدادی از جوانان را در خارج از ایران آموزش‌های مختلف دادند و سپس به کشور بازگرداندند. در نهایت این جوانان تبدیل به عامل اسرائیلی ها و به کشور بازگردانده شدند.

🔹این افراد مخصوصا با این شعار «زن، زندگی، آزادی» خود را بر سر زبان‌ها انداختند، اما باید پرسید که آیا واقعا این شعار برای زن‌های ایرانی شخصیت می‌آورد یا بی‌آبرویی و بی‌حیثیتی! شعار «زن، زندگی، آزادی» ضد خواسته زنان است.