شغال طلایی در مازندران (شال)
شغال طلایی در مازندران (شال)

شغال طلایی در مازندران (شال) عکس: جواد خالق زاده آهنگر

شغال طلایی در مازندران (شال)

عکس: جواد خالق زاده آهنگر