شهردار باسمنج انتخاب شد
شهردار باسمنج انتخاب شد

شهردار باسمنج انتخاب شد ▫️الله وردی مشفق با آرای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان شهردار باسمنج انتخاب شد. ▫️شایان ذکر است در سوابق الله وردی مشفق عضویت در کمیته تدوین بودجه شهرداری تبریز، کارشناس درآمدهای عمومی شهرداری تبریز، معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه ۶ ، مدیر امور اداری شهرداری منطقه ۵ ، […]

شهردار باسمنج انتخاب شد

▫️الله وردی مشفق با آرای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان شهردار باسمنج انتخاب شد.

▫️شایان ذکر است در سوابق الله وردی مشفق عضویت در کمیته تدوین بودجه شهرداری تبریز، کارشناس درآمدهای عمومی شهرداری تبریز، معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه ۶ ، مدیر امور اداری شهرداری منطقه ۵ ، مسئول امور قراردادها و کمسیون معاملات نیز دیده می شود.