شهروندان تبریزی، پسماندهای کرونایی را تفکیک کنند
شهروندان تبریزی، پسماندهای کرونایی را تفکیک کنند

شهروندان تبریزی، پسماندهای کرونایی را تفکیک کنند ▫️مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت: در این شرایط ویژه از تمامی شهروندان انتظار داریم تا با تفکیک پسماندهای کرونایی و تحویل این زباله‌ها به خودروهای ویژه جمع‌آوری پسماندهای کرونایی حافظ سلامتی پاکبانان باشند.

شهروندان تبریزی، پسماندهای کرونایی را تفکیک کنند

▫️مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت: در این شرایط ویژه از تمامی شهروندان انتظار داریم تا با تفکیک پسماندهای کرونایی و تحویل این زباله‌ها به خودروهای ویژه جمع‌آوری پسماندهای کرونایی حافظ سلامتی پاکبانان باشند.