شهریورماه ۳۱ درصد هواپیماها با تاخیر پریدند
شهریورماه ۳۱ درصد هواپیماها با تاخیر پریدند

🔻شهریورماه ۳۱ درصد هواپیماها با تاخیر پریدند 🔹براساس آخرین گزارش‌ رسمی از شرکت فرودگاه‌ها، متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار از سوی شرکت‌های هواپیمایی داخلی در شهریورماه به ۹۳ دقیقه رسید که ۳۱ درصد پروازها را شامل می‌شود.

🔻شهریورماه ۳۱ درصد هواپیماها با تاخیر پریدند

🔹براساس آخرین گزارش‌ رسمی از شرکت فرودگاه‌ها، متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار از سوی شرکت‌های هواپیمایی داخلی در شهریورماه به ۹۳ دقیقه رسید که ۳۱ درصد پروازها را شامل می‌شود.