شکاری :بخاطر مردم شادی نکردم
شکاری :بخاطر مردم شادی نکردم

رضا شکاری: برای تراکتور احترام زیادی قائلم اما دلیل اصلی شادی نکردن من بعد از گلزنی، مردمی هستند که هنوز عزادارند.

رضا شکاری: برای تراکتور احترام زیادی قائلم اما دلیل اصلی شادی نکردن من بعد از گلزنی، مردمی هستند که هنوز عزادارند.