شکل برگزاری جام‌جهانی تغییر می‌کند؟
شکل برگزاری جام‌جهانی تغییر می‌کند؟

شکل برگزاری جام‌جهانی تغییر می‌کند؟ 🔹️طبق گزارش گاردین قرار است جام‌جهانی از حضور ۳۲ تیم به ۴۸ تیم در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. فیفا در صورت برگزاری مسابقات به شکل کنونی باید تیم‌ها را در ۱۲ گروهِ چهار تیمه تقسیم کند. 🔹️البته فیفا قصد دارد تغییری در شکل گروه‌بندی‌ها ایجاد کند تا جام‌جهانی ۲۰۲۶ را […]

شکل برگزاری جام‌جهانی تغییر می‌کند؟

🔹️طبق گزارش گاردین قرار است جام‌جهانی از حضور ۳۲ تیم به ۴۸ تیم در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. فیفا در صورت برگزاری مسابقات به شکل کنونی باید تیم‌ها را در ۱۲ گروهِ چهار تیمه تقسیم کند.

🔹️البته فیفا قصد دارد تغییری در شکل گروه‌بندی‌ها ایجاد کند تا جام‌جهانی ۲۰۲۶ را در ۱۶ گروه ۳ تیمی تقسیم کند.

🔹️فیفا می خواهد جام جهانی ۲۰۲۶ را در ۱۶ گروه ۳ تیمی تقسیم کند.