صحبت های طوفانی  نادر قاضی پوردر رابطه با جاده شهید کلانتری ارومیه_تبریز(ویدئو)
صحبت های طوفانی  نادر قاضی پوردر رابطه با جاده شهید کلانتری ارومیه_تبریز(ویدئو)

صحبت های طوفانی  نادر قاضی پوردر رابطه با جاده شهید کلانتری ارومیه_تبریز و کارشکنی های برخی در مورد این پروژه

صحبت های طوفانی  نادر قاضی پوردر رابطه با جاده شهید کلانتری ارومیه_تبریز و کارشکنی های برخی در مورد این پروژه