صدای اعتراضات شنیده نشود جامعه به سمت حذف گفت‌وگو می‌رود
صدای اعتراضات شنیده نشود جامعه به سمت حذف گفت‌وگو می‌رود

هادی خانیکی هشدار داد:صدای اعتراضات شنیده نشود جامعه به سمت حذف گفت‌وگو می‌رود هادی خانیکی، استاد ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی: اگرچه نمی توان انسداد سیاسی را نادیده گرفت اما به نظر نوع سیاست ورزی در جامعه شبکه ای شده ایران متفاوت شده است. تاثیر رخدادها برای زیر رو شدن حوزه سیاست و […]

هادی خانیکی هشدار داد:صدای اعتراضات شنیده نشود جامعه به سمت حذف گفت‌وگو می‌رود

هادی خانیکی، استاد ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی: اگرچه نمی توان انسداد سیاسی را نادیده گرفت اما به نظر نوع سیاست ورزی در جامعه شبکه ای شده ایران متفاوت شده است. تاثیر رخدادها برای زیر رو شدن حوزه سیاست و کف خیابان را بسیار حساس است. جامعه ایرانی قابل پیش بینی نیست اما در وضعیتی که بحرانی و پیچیده است هر اتفاق ساده‌ یا رویداد سریعی می‌تواند به پردامنگی اعتراضات، گسست‌ها و شکاف‌ها کمک کند. اگر صدای اعتراضات شنیده نشود جامعه به سمت حذف نیروی واسط خواهد رفت و شاهد جامعه ای پولاریزه شده خواهیم بود.

🔹مطالعه تغییرات اجتماعی نشان می‌دهد هر وقت در ایران در انتخابات محدودیت به وجود آمده پس از محدودیت شاهد ریزش مشارکت هستیم و ریزش مشارکت به تدریج باور به آن شیوه سیاست‌ورزی یعنی سیاست‌ورزی انتخابات‌محور را تضعیف کرده است.