صندوق‌های رای فریادهای کف خیابان را به رفتارهای نظام‌مند تبدیل می‌کند
صندوق‌های رای فریادهای کف خیابان را به رفتارهای نظام‌مند تبدیل می‌کند

علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی: صندوق‌های رای فریادهای کف خیابان را به رفتارهای نظام‌مند تبدیل می‌کند علی ربیعی در نشست بررسی تبعات اجتماعی و اقتصادی اعتراضات اخیر:یافته‌های پژوهشی و صاحب نظران در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه به اصلاح ۴ حوزه سیاستی اشاره کرده‌اند که به اعتقاد بنده مهم‌ترین آن اصلاح سیاست داخلی است. اگر […]

علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی: صندوق‌های رای فریادهای کف خیابان را به رفتارهای نظام‌مند تبدیل می‌کند

علی ربیعی در نشست بررسی تبعات اجتماعی و اقتصادی اعتراضات اخیر:یافته‌های پژوهشی و صاحب نظران در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه به اصلاح ۴ حوزه سیاستی اشاره کرده‌اند که به اعتقاد بنده مهم‌ترین آن اصلاح سیاست داخلی است. اگر سال‌های گذشته از من پرسیده می‌شد که سیاست داخلی را مهم می‌دانید یا سیاست خارجی را، من بر سیاست خارجی پافشاری می‌کردم اما امروز به شما می‌گویم که راه سیاست خارجی از سیاست داخلی می‌گذرد.

🔹حوزه اقتصاد به طور خاص اقتصاد اجتماعی، فرهنگ و مرجعیت رسانه از دیگر حوزه‌هایی است که باید برای اصلاح آنها قدم برداریم. ارزش فرهنگی باید با تغییرات نسلی و جنسیتی متناسب شوند.

🔹در حوزه سیاست داخلی ما به یک منجی بزرگ به نام صندوق‌های رای نیاز داریم که می‌تواند فریادهای کف خیابان را به رفتارهای نظام‌مند تبدیل کند و در حوزه سیاست خارجی باید از رفتارها تنش‌آمیز پرهیز و در جای درست تحولات جهانی بایستیم و از تحلیل‌های بی‌مبنا خودداری کنیم.