طرح آمریکا برای استقرار ۱۰۰ شناور بدون سرنشین در خلیج فارس
طرح آمریکا برای استقرار ۱۰۰ شناور بدون سرنشین در خلیج فارس

🔻طرح آمریکا برای استقرار ۱۰۰ شناور بدون سرنشین در خلیج فارس 🔹فرمانده ناوگان پنجم آمریکا گفته به ۱۰۰ فروند شناور بدون سرنشین برای تشکیل یگان گشت‌زنی در خلیج فارس و دریای سرخ نیاز دارد.

🔻طرح آمریکا برای استقرار ۱۰۰ شناور بدون سرنشین در خلیج فارس

🔹فرمانده ناوگان پنجم آمریکا گفته به ۱۰۰ فروند شناور بدون سرنشین برای تشکیل یگان گشت‌زنی در خلیج فارس و دریای سرخ نیاز دارد.