طرح گسترش اعضای دائمی شورای امنیت روی میز دبیرکل سازمان ملل
طرح گسترش اعضای دائمی شورای امنیت روی میز دبیرکل سازمان ملل

🔻طرح گسترش اعضای دائمی شورای امنیت روی میز دبیرکل سازمان ملل 🔹️دبیرکل سازمان ملل بر گسترش شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد و همزمان هرگونه کاهش حق وتوی اعضای این شورا را رد کرد.

🔻طرح گسترش اعضای دائمی شورای امنیت روی میز دبیرکل سازمان ملل

🔹️دبیرکل سازمان ملل بر گسترش شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد و همزمان هرگونه کاهش حق وتوی اعضای این شورا را رد کرد.