طوفان سبز در آمریکا
طوفان سبز در آمریکا

طوفان سبز در آمریکا یک طوفان شدید روز سه‌شنبه ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا را در بر گرفت. نکته عجیب این طوفان سبزرنگ کردن آسمان در این مناطق بود

طوفان سبز در آمریکا

یک طوفان شدید روز سه‌شنبه ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا را در بر گرفت. نکته عجیب این طوفان سبزرنگ کردن آسمان در این مناطق بود