عراق نباید منبعی برای تهدید علیه ایران باشد
عراق نباید منبعی برای تهدید علیه ایران باشد

عراق نباید منبعی برای تهدید علیه ایران باشد وزیر امور خارجه ایران :جمهوری اسلامی ایران همواره به حاکمیت عراق احترام گذاشته و یاور عراق در حفظ امنیت منطقه بوده است. عراق نباید منبعی برای تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.

عراق نباید منبعی برای تهدید علیه ایران باشد

وزیر امور خارجه ایران :جمهوری اسلامی ایران همواره به حاکمیت عراق احترام گذاشته و یاور عراق در حفظ امنیت منطقه بوده است.

عراق نباید منبعی برای تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.