علت کمبود ناگهانی سرم در کشور چیست؟
علت کمبود ناگهانی سرم در کشور چیست؟

علت کمبود ناگهانی سرم در کشور چیست؟ 🔹استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران: در اکثر بیمارستان‌ها سرم برای درمان بیماران سهمیه‌بندی شده است.

علت کمبود ناگهانی سرم در کشور چیست؟

🔹استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران: در اکثر بیمارستان‌ها سرم برای درمان بیماران سهمیه‌بندی شده است.