علم الهدی: مومنین اجازه ندهند کشف حجاب صورت بگیرد
علم الهدی: مومنین اجازه ندهند کشف حجاب صورت بگیرد

علم الهدی: مومنین اجازه ندهند کشف حجاب صورت بگیرد امام جمعه مشهد: خواهران متدین و باایمانی که منتظر ظهور هستند و برادران مؤمن و بابصیرتی که در این میدان برای پایان عصر غیبت تلاش می‌کنند، نباید اجازه دهند که کشف حجاب صورت بگیرد.

علم الهدی: مومنین اجازه ندهند کشف حجاب صورت بگیرد

امام جمعه مشهد: خواهران متدین و باایمانی که منتظر ظهور هستند و برادران مؤمن و بابصیرتی که در این میدان برای پایان عصر غیبت تلاش می‌کنند، نباید اجازه دهند که کشف حجاب صورت بگیرد.