عموی کیان پیرفلک: گفتیم تا قاتل «کیان» شناسایی نشود، کمکی از دولت، قبول نمی‌کنیم
عموی کیان پیرفلک: گفتیم تا قاتل «کیان» شناسایی نشود، کمکی از دولت، قبول نمی‌کنیم

عموی کیان پیرفلک: گفتیم تا قاتل «کیان» شناسایی نشود، کمکی از دولت، قبول نمی‌کنیم 🔹سجاد پیرفلک، عموی کیان و برادر میثم گفت: در تهران که بودیم درخواستی از دولت برای کمک نکردیم و دولت هم اشتیاقی نشان نداد. نه ما درخواستی دادیم و نه آنها اقدامی کردند. در ایذه که بودیم، از طرف‌ بنیاد آمدند […]

عموی کیان پیرفلک: گفتیم تا قاتل «کیان» شناسایی نشود، کمکی از دولت، قبول نمی‌کنیم

🔹سجاد پیرفلک، عموی کیان و برادر میثم گفت: در تهران که بودیم درخواستی از دولت برای کمک نکردیم و دولت هم اشتیاقی نشان نداد. نه ما درخواستی دادیم و نه آنها اقدامی کردند. در ایذه که بودیم، از طرف‌ بنیاد آمدند ولی ما رد کردیم و هرگونه کمکی از طرف دولت را منوط به شناسایی قاتل کیان کردیم.

🔹بیشترین هزینه ما، هزینه دارو بود که قسمت زیادی از آن هم از طریق خودمان، دوستان، فامیل و… تهیه شد. اما هیچ کمکی از هیچ نهاد دولتی و‌ غیردولتی نگرفتیم.