عنابستانی: عدم رأی اعتماد به زاهدی وفا نشان‌دهنده اهمیت تعامل با تک‌تک نمایندگان بود
عنابستانی: عدم رأی اعتماد به زاهدی وفا نشان‌دهنده اهمیت تعامل با تک‌تک نمایندگان بود

🔻عنابستانی: عدم رأی اعتماد به زاهدی وفا نشان‌دهنده اهمیت تعامل با تک‌تک نمایندگان بود عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: عدم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کار نشان داد که چه اندازه تعامل با تک تک نمایندگان مجلس حساس و مهم است؛ و اینکه اگر ما فکر کنیم برویم در مجلس با یک کلونی، یا هیات رئیسه […]

🔻عنابستانی: عدم رأی اعتماد به زاهدی وفا نشان‌دهنده اهمیت تعامل با تک‌تک نمایندگان بود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: عدم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کار نشان داد که چه اندازه تعامل با تک تک نمایندگان مجلس حساس و مهم است؛ و اینکه اگر ما فکر کنیم برویم در مجلس با یک کلونی، یا هیات رئیسه یا کمیسیون ببندیم، موضوع حل می‌شود؛ خیر اینطور نیست. مشاهده کردید که هر سه کمیسیون نسبت به ایشان نظر مثبت دادند اما صحن یک نظر دیگری داد