عکس عامل شلیک به هواپیمای اوکراینی منتشر شد
عکس عامل شلیک به هواپیمای اوکراینی منتشر شد

عکس عامل شلیک به هواپیمای اوکراینی منتشر شد 🔹 خبرگزاری تسنیم برای نخستین بار تصویری از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده منتشر کرده است.

عکس عامل شلیک به هواپیمای اوکراینی منتشر شد

🔹 خبرگزاری تسنیم برای نخستین بار تصویری از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده منتشر کرده است.