غضنفرآبادی: در صورت نیاز از خانواده مهسا امینی دعوت می کنیم تا در مجلس حضور پیدا کنند
غضنفرآبادی: در صورت نیاز از خانواده مهسا امینی دعوت می کنیم تا در مجلس حضور پیدا کنند

غضنفرآبادی: در صورت نیاز از خانواده مهسا امینی دعوت می کنیم تا در مجلس حضور پیدا کنند موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: کمیسیون قضایی مجلس پیگیر موضوع خانم امینی نیز است و از نیروی انتظامی و پزشکی قانونی درخواست داشتیم تا  حضور در کمیسیون توضیحات مربوطه را ارائه دهند. 🔹در صورت نیاز […]

غضنفرآبادی: در صورت نیاز از خانواده مهسا امینی دعوت می کنیم تا در مجلس حضور پیدا کنند

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: کمیسیون قضایی مجلس پیگیر موضوع خانم امینی نیز است و از نیروی انتظامی و پزشکی قانونی درخواست داشتیم تا  حضور در کمیسیون توضیحات مربوطه را ارائه دهند.

🔹در صورت نیاز از خانواده مهسا امینی دعوت می کنیم تا در کمیسیون قضایی مجلس حضور پیدا کنند و اسناد فوت خانم امینی را در حضور خانواده وی بررسی شود.