فائزه هاشمی همچنان در بازداشت به سر می‌برد
فائزه هاشمی همچنان در بازداشت به سر می‌برد

فائزه هاشمی همچنان در بازداشت به سر می‌برد «محسن هاشمی رفسنجانی»، در رابطه با بازداشت خواهر خود فائزه هاشمی گفت:خواهرم فائزه همچنان در بازداشت به سر می برد.

فائزه هاشمی همچنان در بازداشت به سر می‌برد

«محسن هاشمی رفسنجانی»، در رابطه با بازداشت خواهر خود فائزه هاشمی گفت:خواهرم فائزه همچنان در بازداشت به سر می برد.