فاطمه برمکی کوراش کاربرترین ورزشکار زن این رشته در سال ۲۰۲۲ معرفی شد.
فاطمه برمکی کوراش کاربرترین ورزشکار زن این رشته در سال ۲۰۲۲ معرفی شد.

🔻فاطمه برمکی کوراش کار ۳۵ ساله مازندرانی از سوی انجمن بین‌المللی کوراش به عنوان برترین ورزشکار زن این رشته در سال ۲۰۲۲ معرفی شد.

🔻فاطمه برمکی کوراش کار ۳۵ ساله مازندرانی از سوی انجمن بین‌المللی کوراش به عنوان برترین ورزشکار زن این رشته در سال ۲۰۲۲ معرفی شد.