فرار تراکتور بدون دفاع از شکست خانگی در ثانیه‌های پایانی
فرار تراکتور بدون دفاع از شکست خانگی در ثانیه‌های پایانی

هفته دوم لیگ‌برتر فوتبال تراکتور ۱ ( اسدی) ذوب‌آهن ۱ (صادقی) فرار تراکتور بدون دفاع از شکست خانگی در ثانیه‌های پایانی

هفته دوم لیگ‌برتر فوتبال

تراکتور ۱ ( اسدی)

ذوب‌آهن ۱ (صادقی)

فرار تراکتور بدون دفاع از شکست خانگی در ثانیه‌های پایانی