فرانسه انجام فعالیت‌های ورزشی را در شب ممنوع کرد
فرانسه انجام فعالیت‌های ورزشی را در شب ممنوع کرد

فرانسه انجام فعالیت‌های ورزشی را در شب ممنوع کرد وزیر ورزش فرانسه:🔹️برای جلوگیری از اتلاف بیش از حد انرژی و صرفه جویی هرچه بیشتر در زمستان امسال هیچ فعالیت ورزشی در شب برگزار نخواهد شد.

فرانسه انجام فعالیت‌های ورزشی را در شب ممنوع کرد

وزیر ورزش فرانسه:🔹️برای جلوگیری از اتلاف بیش از حد انرژی و صرفه جویی هرچه بیشتر در زمستان امسال هیچ فعالیت ورزشی در شب برگزار نخواهد شد.