فردا شعب بانک‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ فعال هستند
فردا شعب بانک‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ فعال هستند

📌فردا شعب بانک‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ فعال هستند دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی:▫️فردا شعب بانک‌ها نیز از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ ظهر فعال بوده و نسبت به خدمات حضوری اقدام می‌نمایند. ▫️ضمنا واحدهای پشتیبان‌ بانک‌ها در ستاد به صورت کشیک آماده ارائه سرویس‌های غیر حضوری می‌باشند.

📌فردا شعب بانک‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ فعال هستند

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی:▫️فردا شعب بانک‌ها نیز از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ ظهر فعال بوده و نسبت به خدمات حضوری اقدام می‌نمایند.

▫️ضمنا واحدهای پشتیبان‌ بانک‌ها در ستاد به صورت کشیک آماده ارائه سرویس‌های غیر حضوری می‌باشند.