فرشاد مومنی، اقتصاددان: از اینکه در اعتراضات مطالبات اقتصادی مطرح نمی شود، به خود بلرزید!
فرشاد مومنی، اقتصاددان: از اینکه در اعتراضات مطالبات اقتصادی مطرح نمی شود، به خود بلرزید!

فرشاد مومنی، اقتصاددان: از اینکه در اعتراضات مطالبات اقتصادی مطرح نمی شود، به خود بلرزید! 🔹دولت ها در ایران به جای مسئولیت پذیرش، توپ را به زمین دولت های قبل خود می اندازند. 🔹مردم همه دولت ها را ذیل جمهوری اسلامی حساب می کنند. این نشانه ی تلخی از ضعف بنیه ادراک و کیفیت علمی […]

فرشاد مومنی، اقتصاددان: از اینکه در اعتراضات مطالبات اقتصادی مطرح نمی شود، به خود بلرزید!

🔹دولت ها در ایران به جای مسئولیت پذیرش، توپ را به زمین دولت های قبل خود می اندازند.

🔹مردم همه دولت ها را ذیل جمهوری اسلامی حساب می کنند. این نشانه ی تلخی از ضعف بنیه ادراک و کیفیت علمی صاحبان مناصب است.

🔹در دولت فعلی ما با یک نوآوری جدید هم روبرو شده ایم. متاسفانه از رسانه های حامی دولت می شنویم که کسی در اعتراضات اخیر مطالبه اقتصادی ندارد و از این موضوع شادمان هستند و می گویند خارجی ها در حال نقش آفرینی هستند.

🔹اگر ظرفیت خرد و دانایی مناسب در اینها وجود داشت باید از اینکه مطالبات اقتصادی مطرح نمی شود، به خود بلرزند چون این علامت خطرناکی است و نشان دهنده یاس و سرخوردگی از وعده های دولت است.

🔹این اتفاق فقط متوجه مردم یا دولت نیست. این تصور برای همه خطرناک است. از این ماجرا خطرناک تر این است که تصمیم گیران به جای پذیرش ضعف های خود، مردمی که کارد به استخوان شان رسیده را به کشورهای خارجی نسبت دهد.