فرشاد مومنی: طبق گزارش‌ها بالغ بر ٧۵ درصد مردم بدون اعانه نمی‌توانند زندگی خود را بگذرانند
فرشاد مومنی: طبق گزارش‌ها بالغ بر ٧۵ درصد مردم بدون اعانه نمی‌توانند زندگی خود را بگذرانند

فرشاد مومنی: طبق گزارش‌ها بالغ بر ٧۵ درصد مردم بدون اعانه نمی‌توانند زندگی خود را بگذرانند 🔹 پرسش اصلی این است که مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد 🔹باید تلاش شود که هوش حکومت ارتقاء پیدا کند و به جای اکنون‌زدگی، افق دید را وسیع کند.

۹

فرشاد مومنی: طبق گزارش‌ها بالغ بر ٧۵ درصد مردم بدون اعانه نمی‌توانند زندگی خود را بگذرانند

🔹 پرسش اصلی این است که مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد

🔹باید تلاش شود که هوش حکومت ارتقاء پیدا کند و به جای اکنون‌زدگی، افق دید را وسیع کند.