فرهاد میثمی آزاد شد
فرهاد میثمی آزاد شد

فرهاد میثمی آزاد شد میثمی با گذراندن دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.

فرهاد میثمی آزاد شد

میثمی با گذراندن دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.