فضابرای فعالیت فعالان اقتصادی ازگذشته محیاتر است
فضابرای فعالیت فعالان اقتصادی ازگذشته محیاتر است

رئیس کمیسیون فرش ، صنایع دستی و گردشگری اتاق بازرگانی تبریز:فضابرای فعالیت فعالان اقتصادی ازگذشته محیاتر است رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تبریز گفت: امروز نسبت به گذشته فضا برای فعالیت فعالان اقتصادی محیاتر اســت و دولتمــردان و نمایندگان مجلس به ایــن باور رســیده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی باید از نقش و تأثیرکارآفرینان […]

رئیس کمیسیون فرش ، صنایع دستی و گردشگری اتاق بازرگانی تبریز:فضابرای فعالیت فعالان اقتصادی ازگذشته محیاتر است

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تبریز گفت: امروز نسبت به گذشته فضا برای فعالیت فعالان اقتصادی محیاتر اســت و دولتمــردان و نمایندگان مجلس به ایــن باور رســیده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی باید از نقش و تأثیرکارآفرینان بهره ببرند.

به گزارش خبرنگار تایسیز نیوز ، «احد عظیم زاده» درنخستین همایش کارآفرینان ایران در مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما افزود: امــروز دولتمردان بــه این نتیجه رسیدند که باید برای پیشــبرد اقتصاد از ظرفیت کارآفرینان و فعــالان اقتصادی استفاده کنند.

وی بیــان داشــت: در گذشــته جایگاه تولیدکننــدگان و فعــالان اقتصــادی و کارآفرینان نزد دولتمــردان و نمایندگان مجلس چندان خوب نبود، اما امروز فرصتی فراهم شده تا کارآفرینان نقش پررنگتری در اداره امور اقتصادی ایفا کنند؛ موضوعی که مسئولان کشور نیز به آن رسیده اند.

عظیم زاده یادآورشد:درگذشته هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز کارآفرینان را در خود نمیپذیرفتند، درحالیکه اتاق برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان است.

وی تصریح کرد: پول و سرمایه کشور نزد کارآفرینــان و فعالان اقتصادی اســت و پیشنهاد میشود ما کارآفرینان نیز بانکی برای خودمان داشته باشیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه باید از خام فروشی فاصله بگیریم، تأکید کرد: اگر تولید داشته باشــیم میتوانیم به صادرات دســت یابیم و لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در این بین نباید افزایش کیفیت و فضای رقابتی به فراموش سپرده شود.

وی اظهار داشــت: شنیدن مطالبی نظیراینکه بازارفرش ایران ازدست رفته و بازارهای جهانی را به نفع کشورهایی همچون چین،پاکستان،نپال وافغانستان از دست دادهایم بسیار دردناک است.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تبریز ، تصریح کرد: باید به فرزندان خود یاد بدهیم که فردا ســنگر کارآفرینی را خالی نکنند، بلکه حتی باید از ما بهتر باشند و روی دست ما بلند شوند؛ باید به فرزندان خود الگو داده، شجاعت و ریســکپذیری را بیاموزیم که مورد نیاز اقتصاد کشور است.

رئیس کمیسیون فرش ، صنایع دستی و گردشگری اتاق بازرگانی تبریز در پایان ضمن تاکید بر حمایت از فعالان اقتصادی و‌بستر سازی برای رشد تولید و صادرات گفت : ایران از دیرباز از نظر جغرافیایی مورد توجه بوده و دروازه مبادلاتی بین قاره ای بوده و هست و این مساله موجب رشد و بالندگی اقتصادی بوده و هست و در کنار این اگر تسهیل در روند اجرای امور از سوی مراجع ذی صلاح به درستی انجام گیرد شاهد رونق و رشد خواهیم بود.