فعال شدن تعدادی از جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی
فعال شدن تعدادی از جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی

فعال شدن تعدادی از جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:تعدادی از جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی همزمان با ثبات شرایط دمایی در کشور فعال شدند. ▫️هیچ کمبودی به لحاظ تأمین سوخت جایگزین و بنزین در سیستان و بلوچستان  وجود ندارد. ▫️قطع شدن گاز جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی باعث افزایش مصرف بنزین شد.

فعال شدن تعدادی از جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:تعدادی از جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی همزمان با ثبات شرایط دمایی در کشور فعال شدند.

▫️هیچ کمبودی به لحاظ تأمین سوخت جایگزین و بنزین در سیستان و بلوچستان  وجود ندارد.

▫️قطع شدن گاز جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی باعث افزایش مصرف بنزین شد.