فیروز کریمی از ایران مهاجرت کرد؟
فیروز کریمی از ایران مهاجرت کرد؟

فیروز کریمی از ایران مهاجرت کرد؟ 🔹گفته می‌شود فیروز کریمی مدتی است که خانه و خانواده‌اش را به ترکیه برده و در آنجا زندگی می‌کند. همچنین شنیده شده کریمی با کمک مصطفی دنیزلی در تلاش برای تأسیس آکادمی فوتبال است.

فیروز کریمی از ایران مهاجرت کرد؟

🔹گفته می‌شود فیروز کریمی مدتی است که خانه و خانواده‌اش را به ترکیه برده و در آنجا زندگی می‌کند. همچنین شنیده شده کریمی با کمک مصطفی دنیزلی در تلاش برای تأسیس آکادمی فوتبال است.