قابی‌ از شب دوم زلزله خوی
قابی‌ از شب دوم زلزله خوی

📸قابی‌ از شب دوم زلزله خوی عکاس: سهیل فرجی

📸قابی‌ از شب دوم زلزله خوی

عکاس: سهیل فرجی