قطر توافق با کی‌روش را تکذیب کرد
قطر توافق با کی‌روش را تکذیب کرد

قطر توافق با کی‌روش را تکذیب کرد رئیس فدراسیون: اینکه می گویند با کی‌روش مذاکره کردیم و به توافق رسیدیم را تکذیب می‌کنم. 🔹 ما چند گزینه داریم که یکی از آنها کارلوس کی‌روش است. 🔹 با گزینه هایمان مذاکراتی داشتیم اما هنوز توافقی حاصل نشده است

قطر توافق با کی‌روش را تکذیب کرد

رئیس فدراسیون: اینکه می گویند با کی‌روش مذاکره کردیم و به توافق رسیدیم را تکذیب می‌کنم.

🔹 ما چند گزینه داریم که یکی از آنها کارلوس کی‌روش است.

🔹 با گزینه هایمان مذاکراتی داشتیم اما هنوز توافقی حاصل نشده است