قول عراق برای پرداخت قریب الوقوع مطالبات شرکت های ایرانی
قول عراق برای پرداخت قریب الوقوع مطالبات شرکت های ایرانی

قول عراق برای پرداخت قریب الوقوع مطالبات شرکت های ایرانی 🔹«مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران در سفر به بغداد از وعده مقام های عراقی در پرداخت قریب الوقوع مطالبات شرکت های ایرانی خبر داد.

قول عراق برای پرداخت قریب الوقوع مطالبات شرکت های ایرانی

🔹«مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران در سفر به بغداد از وعده مقام های عراقی در پرداخت قریب الوقوع مطالبات شرکت های ایرانی خبر داد.