قیمت بلیت جام جهانی چند؟
قیمت بلیت جام جهانی چند؟

قیمت بلیت جام جهانی چند؟ 🔹قیمت بلیت مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ در مراحل مختلف به تفکیک درجه به شرح زیر است: مرحله گروهی: درجه سه: ٢۵٠ ریال(تقریبا ٢ میلیون و ١٠٠ هزار تومان) درجه دو: ۶٠٠ ریال (تقریبا ۵ میلیون تومان) درجه یک: ٨٠٠ ریال(۶ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان) مرحله یک هشتم نهایی: درجه […]

قیمت بلیت جام جهانی چند؟

🔹قیمت بلیت مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ در مراحل مختلف به تفکیک درجه به شرح زیر است:

مرحله گروهی:

درجه سه: ٢۵٠ ریال(تقریبا ٢ میلیون و ١٠٠ هزار تومان)

درجه دو: ۶٠٠ ریال (تقریبا ۵ میلیون تومان)

درجه یک: ٨٠٠ ریال(۶ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان)

مرحله یک هشتم نهایی:

درجه سه: ٣۵٠ ریال( ٣ میلیون تومان)

درجه دو: ٧۵٠ ریال( ۶ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان)

درجه یک: هزار ریال( ٨ میلیون و ۴۵٠ هزار تومان)

مرحله یک چهارم نهایی:

درجه سه: ٧۵٠ ریال( ۶ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان)

درجه دو: ١٠۵٠ ریال( ٩ میلیون تومان)

درجه یک: ١۵۵٠ ریال( ١٣ میلیون تومان)

مرحله نیمه نهایی:

درجه سه: ١٣٠٠ ریال(١١ میلیون تومان)

درجه دو: ٢۴٠٠ ریال(٢٠ میلیون تومان)

درجه یک: ٣۴٨٠ ریال (٣٠ میلیون تومان)

🔹تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ در گروه دوم با تیم های ملی انگلیس، آمریکا و ولز رقابت می کند.