لبنان در خاموشی فرو رفت
لبنان در خاموشی فرو رفت

لبنان در خاموشی فرو رفت 🔹پس از آن که تولید برق دو نیروگاه در لبنان متوقف شد، چهارشنبه شب برق اکثر مناطق کشور قطع شده است.

لبنان در خاموشی فرو رفت

🔹پس از آن که تولید برق دو نیروگاه در لبنان متوقف شد، چهارشنبه شب برق اکثر مناطق کشور قطع شده است.